درباره ما

حق زندگی و حقوق بشر

حقوق بشر اساساً حق و حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی به صرف انسان بودن از آن برخوردار است
بنابراین شامل همه انسانها که آزاد به دنیا می آیند و دارای عقل و وجدان هستند می شود.
حقوق بشر بر این بنا شده است که همه انسانها حق و حقوق جهانی و مشابه کنار یکدیگر داشته باشند، بدون هیچ تمایز و محدودیتی
این حق و حقوق چه چیزهایی هستند
آزادی برابری، حق و حقوق زنان، برابر جنسیتی، آزادی عقیده و بیان و غیره از این حقوق بهره مند می شوند

آزادی برابری

  1. دارای حق زندگی دور از خشونت هستند.
  2. حق دارید زندگی کنید و احساس امنیت کنید.
  3. حق دارید نظر خود را با دیگران در میان بگذارید.
  4. همه انسانها آزاد و با ارزش حق و حقوق یکسان برخوردارن
  5. حق دارید هر دینی را که باور دارید انتخاب کنید.
  6. حتی همچنین حق دارید هیچ دینی را باور نداشته باشید.

حق و حقوق زنان، برابر جنسیتی

به این معنا است که زنان و مردان باید کنار هم دیگر از فرصت ها و حق و حقوق یکسان برخوردار باشند
از امکانات و قدرت یکسان بهرمند شوند
همه زنان به دلیل اینکه زن هستند از شرایط زندگی مشابه برخوردار نیستند
حتی مردها هم از این حقوق برخوردار نیستند
حقوق بشر تثبیت کرده که زنان و مردان بایستی حق و حقوق مشابه داشته باشند
با این وجود برخورد بدتری با زنان می شود

آزادی عقیده و بیان

  • آزادی بیان اجزای اصلی دموکراسی است
  • رابطه حیاتی آن کرامت انسانی و نقش عمده ای در بهبود سطح زندگی بشر دارد
  • هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد
  • با کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد می باشد